[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

Ter informatie het rapport van TNO in opdracht van VWS.

Dit rapport geeft een eerste aanzet voor verdere analyse van trendmatige ontwikkelingen, in de vorm van een kwalitatieve verkenning van drie ontwikkelingen die de vraag naar en leveringsvorm van verpleeghuiszorg kunnen beïnvloeden: nieuwe technologie, nieuwe vormen van sociale samenhang en sociale netwerken op wijk- en buurtniveau, en integratie van preventie en zorg dichtbij de burger. 

Ook doet het rapport aanbevelingen voor verder onderzoek ter ondersteuning op beleidsintensivering en –ontwikkeling. Deze aanbevelingen richten zich enerzijds op analyse van de oorzaken voor historische verschuivingen in de verhouding tussen het aantal ouderen en het gebruik van intramurale langdurige zorg. Anderzijds richten ze zich op monitoring en inventarisatie om gegevens over de huidige capaciteit en gebouwvoorraad op lagere schaalniveaus op peil te brengen én te houden.

De vraag naar verpleeghuiszorg zou in de periode tot 2040 volgens het huidige beleid ruimschoots verdubbelen en uitkomen op ruim 260 duizend zorgprofielen. De benodigde verpleeghuiscapaciteit zou evenredig meegroeien en uitkomen op iets meer dan 242 duizend plaatsen. Om al die plaatsen kwalitatief acceptabel te huisvesten zou in de komende 20 jaar circa 2,77 miljoen m² vervangend moeten worden nieuwgebouwd en zo’n 8,25 miljoen m² aan extra capaciteit moeten worden bijgebouwd.

201912 TNO rapport Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

VS VPH op Twitter